In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Pam dewis Western Power Distribution?

Pan fyddwch yn ymuno â WPD byddwch yn dod yn rhan o'n tîm o 6,000 o staff proffesiynol, clerigol a gweinyddol sy’n edrych ar ôl ein rhwydwaith dosbarthu trydan helaeth, ac yn gwasanaethu 7.7 miliwn o gwsmeriaid yng Nghanolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr.

Byddwch yn gweithio mewn meysydd mor amrywiol â:

Canolfannau trefol poblog fel Birmingham, Bryste a Chaerdydd

Lleoliadau anghysbell prydferth gan gynnwys Bannau Brycheiniog, Dartmoor a’r Peak District
Mae ein canolfannau hyfforddi pwrpasol yn Taunton a Tipton

A byddwch yn mwynhau manteision fel:

Cyfraddau cystadleuol o gyflog
Cynllun tâl salwch cwmni
Hawl i wyliau blynyddol
Cynllun talebau Gofal Plant
Rhaglen cymorth i weithwyr
Byddwch yn dod yn rhan annatod o gwmni sy'n cynnig llawer o fanteision, sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi yn y dechnoleg ddiweddaraf a ffyrdd o weithio i wella gwasanaeth ar gyfer ein cwsmeriaid.

Rydym yn gwybod bod ein pobl wrth wraidd ein llwyddiant ac rydym yn gweithio'n galed i greu amgylchedd gwaith pwrpasol y gall pawb deimlo'n rhan ohono, boed fel gweithiwr proffesiynol, graddedigion neu fel prentis.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i amgylchedd gwaith cynhwysol sy'n rhoi cyfle cyfartal a rhyddid rhag arferion cyflogaeth annheg ac yn wahaniaethol. Mae hyn yn golygu derbyn a pharchu gwahaniaethau unigol megis ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, galluoedd corfforol, statws priodasol, statws cyflogaeth, crefydd neu gred.

Mae unigolion yn cael eu dewis, eu dyrchafu a'u trin yn unol â'u galluoedd a'u rhinweddau, ac i ofynion y swydd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion dawnus o gefndiroedd amrywiol.

Bydd gweithwyr yn cael ei roi cyfle a hyfforddiant cyfartal, lle bo hynny'n briodol i ddangos eu gallu ac i symud ymlaen o fewn y sefydliad.

Ymunwch â Western Power Distribution drwy wneud cais heddiw!

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105