In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Polisi preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn ("Polisi") yn disgrifio sut y mae Western Power Distribution (Dwyrain Canolbarth Lloegr) Plc (rhif cwmni 2366923), Western Power Distribution (Gorllewin Canolbarth Lloegr) Plc (rhif cwmni 3600574), Western Power Distribution (De Orllewin Lloegr) Plc (rhif cwmni: 2366894) a Western Power Distribution (De Cymru) Plc (rhif cwmni: 2366985) ("WPD") yn casglu, storio a defnyddio gwybodaeth sy'n adnabod unigolion ("Gwybodaeth Bersonol") mewn cysylltiad â'i weithgareddau busnes, gan gynnwys drwy gyfrwng y gwefannau canlynol WPD:

1.         www.westernpower.co.uk
2.         www.westernpowercymru.co.uk
3.         www.wpdfieldinfo.co.uk
4.         dataportal2.westernpower.co.uk
5.         generation.westernpower.co.uk
6.         westernpowerpayments.co.uk

(cyfeirir at bob un fel y "Wefan" a chyda'i gilydd y "Gwefannau"). Yn y Polisi hwn, mae cyfeiriadau at "ni" ac "ein" (a thermau tebyg eraill) yn golygu WPD a "chi" ac "eich" (a thermau tebyg eraill) yn golygu ein cwsmeriaid, cysylltiadau, cyflenwyr ac ymwelwyr i’r Wefan .
At ddibenion y Ddeddf Diogelu Data 1998, mae pob cwmni WPD yn rheolwr data ac mae'r swyddfa gofrestredig yn Avonbank, Feeder Road, Bristol BS2 0TB.

Mae'r Polisi hwn yn ddogfen bwysig am ei fod yn egluro’r ffordd rydym yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol pan fyddwch yn rhyngweithio â ni gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ar ein Gwefannau. Rydym yn argymell eich bod yn ei ddarllen yn ofalus ac yn argraffu a chadw copi ar gyfer eich gwybodaeth yn y dyfodol. Pan fyddwch yn delio â WPD byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn cytuno i'r defnydd o’ch Gwybodaeth Bersonol a ddisgrifir yn y Polisi hwn oni bai eich bod yn dweud wrthym fel arall yn ysgrifenedig.

Gwybodaeth Bersonol y gall WPD ei gasglu gennych a'r defnydd a wneir ohono.

Efallai y byddwn yn casglu Gwybodaeth Bersonol amdanoch pryd bynnag y byddwn mewn cysylltiad â chi ac os ydym yn gweithio gyda'n gilydd. Yn arbennig, mae'n bosibl y byddwn yn casglu ac yn prosesu'r wybodaeth ganlynol amdanoch chi:

 • Gwybodaeth a ddarperwch trwy lenwi ffurflenni ar ein Gwefan. Mae hyn yn cynnwys adborth a sylwadau ar ein perfformiad a chwynion;
 • Gwybodaeth a ddarperir gennych wrth lenwi'r ffurflen gofrestru ar gyfer ein cyfleuster consortiwm yn www.westernpower.co.uk/Connections/Generation/Facilitating-sharing-of-information-for-potential;
 • Os byddwch yn cysylltu â ni dros y ffôn, e-bost neu drwy'r post, efallai y byddwn yn cadw cofnod o'r ohebiaeth honno;
 • Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi gwblhau arolygon yr ydym yn eu cynnal am resymau rheoleiddio, er enghraifft pan fo angen gan OFGEM neu fel rhan o brosiect smart grid, er nad oes rhaid i chi ymateb iddynt;
 • Manylion eich ymweliadau â'n gwefan, gan gynnwys yr adnoddau yr ydych yn defnyddio. Mae mwy o fanylion am hyn yn cael eu cynnwys yn ein Polisi Cwcis;
 • Gwybodaeth y mae'n ofynnol i ni gasglu a phrosesu am resymau rheoleiddiol, er enghraifft, lle bo angen gan OFGEM.

Nodwch y byddwn yn cymryd yn ganiataol, oni bai eich bod yn dweud wrthym fel arall, y gallwn ddefnyddio a datgelu eich Gwybodaeth Bersonol mewn ffyrdd y credwn sy'n rhesymol angenrheidiol i ddarparu ein gwasanaethau i chi (gan gynnwys fel y disgrifir yn y Polisi hwn ac fel arall a gytunwyd rhyngom ni ).
Yn fwy penodol, byddwn yn casglu, storio a defnyddio eich gwybodaeth bersonol at y dibenion canlynol:

Os byddwch yn cysylltu â ni am fod toriad i’ch pŵer:

 • Byddwn yn casglu eich manylion cyswllt personol er mwyn cysylltu a gohebu gyda chi. Byddwn hefyd yn casglu eich cyfeiriad (gan gynnwys cod post) fel y gallwn ymchwilio a datrys y broblem.

Os byddwch yn cysylltu â ni i wneud cysylltiad newydd neu newid cysylltiad sy'n bodoli eisoes:

 • Byddwn yn casglu eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, manylion am eich eiddo, trefniadau mynediad a manylion penodol y safle  er mwyn cyflawni'r gwaith.

Os byddwch yn cysylltu â ni mewn argyfwng neu gydag ymholiad cyffredinol:

 • Byddwn yn casglu eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, yr amser gorau i gysylltu gyda chi, lefel brys eich ymholiad, y ffordd yr hoffech i ni gysylltu â chi a natur eich ymholiad fel y gallwn ymateb i'ch ymholiad yn y ffordd fwyaf effeithlon.

Os ydych yn dirfeddiannwr:

 • Byddwn yn casglu manylion am eich eiddo, eich enw, unrhyw hawddfreintiau neu ganiatâd dros eich eiddo, pa mor hir yr ydych wedi bod yn berchen yr eiddo a manylion eich perthynas agosaf, er mwyn cael mynediad at neu osod cyfarpar ar eich eiddo.

Os ydych ar ein gwasanaethau blaenoriaeth gofrestr:

 • Byddwn yn casglu eich enw, cyfeiriad, manylion cyswllt, natur eich anabledd a gofynion ynni penodol er mwyn sicrhau bod eich cyflenwad pŵer yn cael ei warantu ar bob adeg.

Os ydych yn cymryd rhan yn un o'n prosiectau rhwydwaith carbon isel ("Prosiectau LCN"):

 • Fel rhan o Brosiect LCN, efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn cyswllt. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth a ddarperir gennych pan fyddwch yn cysylltu â ni i gadarnhau neu ail-drefnu dyddiad gosod cyfarpar a chofnod o'n gohebiaeth;
 • Rydym yn defnyddio'r wybodaeth a gedwir amdanoch i gysylltu â chi i drefnu gosod neu ddigomisiynu offer neu i ymateb i’ch ymholiadau a allai fod gennych, i roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i'r Prosiect LCN,  ac i ofyn am adborth ar y broses osod;
 • Bydd y wybodaeth a gesglir gennych fel rhan o Brosiect LCN ar gael i’r tîm project LCN yn WPD, ei gwmnïau grŵp neu’r isgontractwyr a ddefnyddir i osod offer. Ni fydd staff  WPD mewn rolau eraill o ddydd i ddydd yn cael mynediad at y data hwn;
 • Ni fydd y wybodaeth a rennir gyda sefydliadau partner, fel Prifysgol Caerfaddon, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a Logica sy'n cynnal yr astudiaeth, yn cyfeirio at unrhyw gwsmer unigol ac ni fydd yn cynnwys enwau na chyfeiriadau cwsmeriaid.

Os ydych yn gyflenwr (neu ddarpar gyflenwr) i WPD:

 • Efallai y byddwn yn casglu, storio a defnyddio eich manylion cyswllt personol a / neu broffesiynol er mwyn cysylltu a gohebu â chi, yn ogystal â manylion cyswllt ar gyfer unrhyw sefydliad yr ydych yn eu cynrychioli;
 • Efallai y byddwn hefyd yn casglu eich Gwybodaeth Bersonol trwy ddeunyddiau efallai y byddwch yn ei darparu i ni o ran y gwasanaethau yr ydych yn cyflenwi i ni, yn ogystal â'ch cyfrif banc a / neu fanylion talu eraill at ddiben talu eich ffioedd.

Os ydych yn cytuno i gymryd rhan mewn grŵp ffocws:

 • Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn a hoffech chi gymryd rhan mewn grwpiau ffocws. Os byddwch yn cytuno byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i ni i gasglu barn ar faterion penodol. Os byddwch yn cytuno, byddwn hefyd yn cysylltu â chi gyda diweddariadau sy'n ymwneud â mater y grŵp ffocws;
 • Byddwn yn cysylltu â chi yn unol â'r dewisiadau cyswllt yr ydych wedi eu nodi yn unig (a all gynnwys e-bost) ac ni fyddwn yn anfon cyfathrebu marchnata atoch. Gallwch nodi eich dewisiadau cyswllt gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir uchod.

Os ydych yn defnyddio ein cyfleuster consortiwm:

 • Fel rhan o ddarparu'r cyfleuster consortiwm efallai y byddwn yn casglu, storio a phrosesu eich enw cyswllt rhestredig, rhif ffôn, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, yn ogystal â manylion eraill nad ydynt yn wybodaeth bersonol fel enw cwmni, cyfeirnod safle cysylltiad ac enw'r safle cysylltiad. Byddwn hefyd yn casglu unrhyw wybodaeth arall a ddarperwch ar y ffurflen gofrestru’r cyfleuster consortiwm;
 • Cyn lawr llwytho neu gael mynediad i'n cyfleuster consortiwm dylech hefyd ddarllen ein telerau defnyddio.

Defnyddiau eraill Gwybodaeth Bersonol

O bryd i'w gilydd efallai y byddwn yn casglu Gwybodaeth Bersonol ychwanegol at bwrpas penodol. Mewn amgylchiadau fel hyn byddwn yn ceisio rhoi rhybudd ychwanegol penodol am y prosesu a phwrpas y data pan fydd yn cael ei gasglu ac unrhyw ddatgeliadau a wneir a'r wybodaeth a roddir ar adeg y casglu, bydd hyn hefyd yn ffurfio rhan o'r Polisi hwn.

Gyda phwy ‘rydym yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol

Rydym yn defnyddio ymgynghorwyr, cyflenwyr a chontractwyr i helpu i ddarparu gwasanaethau ac rydym yn rhoi Gwybodaeth Bersonol iddyn nhw ond dim ond i'r graddau y maen nhw ei angen er mwyn cyflawni eu tasgau penodol. Mae gennym gytundebau ar waith gyda nhw sy'n cynnwys rhwymedigaethau ynghylch defnydd, diogelwch a Gwybodaeth Bersonol er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu gymaint ag y bo modd.

Darparu gwybodaeth i WPD am drydydd partïon

Ni ddylech roi gwybodaeth bersonol am unrhyw un arall (fel enwau cyswllt eraill neu berthynas agosaf) heb gael eu caniatâd nhw yn gyntaf, i gael ei ddatgelu a'i ddefnyddio gennym ni. Os ydych yn darparu gwybodaeth trydydd parti byddwn yn cymryd yn ganiataol eu bod wedi cydsynio, er y gallwn dal ofyn am gadarnhad.

Ble mae WPD yn cadw eich data personol a mesurau diogelwch

Mae gennym yr hyn rydym yn credu i fod yn fesurau diogelwch technegol a sefydliadol priodol i ddiogelu eich Gwybodaeth Bersonol yn erbyn defnydd heb ei awdurdodi neu ddefnydd anghyfreithlon, ac yn erbyn colled ddamweiniol, neu ddifrod. Rydym wedi rhoi mewn lle cytundebau cyfrinachedd llym (gan gynnwys rhwymedigaethau diogelu data) gyda'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti. Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir i drydydd parti at ddibenion marchnata oni bai ein bod yn dweud wrthych yn benodol.

Efallai y bydd eich Gwybodaeth Bersonol yn cael ei drosglwyddo i, a'i storio ar, mewn lleoliad y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("AEE"). Mae'n bosibl y bydd mynediad gan gwmnïau grŵp WPD yn yr Unol Daleithiau a gall hefyd gael ei brosesu gan staff sy'n gweithredu y tu allan i'r AEE sy'n gweithio i ni neu ar gyfer un o'n cyflenwyr. Gall staff o'r fath fod yn darparu gwasanaethau cymorth ymysg pethau eraill. Drwy gyflwyno eich Gwybodaeth Bersonol, rydych yn cytuno i’r trosglwyddiad, storio neu brosesu hyn. Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich Gwybodaeth Bersonol yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi hwn.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Os ydych yn darparu gwybodaeth bersonol i ni trwy ein Gwefannau, byddwn yn gwneud ein gorau i'w amddiffyn, ond ni allwn warantu ei ddiogelwch ac mae unrhyw drosglwyddiad ar eich risg eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich Gwybodaeth Bersonol, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad ato heb awdurdod.

Cwcis

Mae ein Gwefannau yn defnyddio cwcis i’ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein Gwefannau. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad gwell i chi wrth i chi bori ein Gwefannau a hefyd yn ein galluogi i wella ein Gwefannau.
Os byddwch yn gosod eich porwr i wrthod y cwci, byddwch yn dal i allu defnyddio ein Gwefannau. Efallai y bydd rhai o'n partneriaid busnes yn defnyddio cwcis ar ein gwefannau ni (er enghraifft, hysbysebwyr). Nid oes gennym unrhyw fynediad at neu reolaeth dros y cwcis hyn.

Amgylchiadau eraill lle gall WPD ddatgelu eich Gwybodaeth Bersonol

Rydym yn cael ein rheoleiddio gan OFGEM ac weithiau maen nhw yn gofyn am wybodaeth sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol, er enghraifft, pan maen nhw yn gofyn am wybodaeth ar ardaloedd sydd wedi eu heffeithio gan doriadau i’r trydan neu mewn perthynas â mentrau carbon isel. Rydym yn cymryd camau i sicrhau bod unrhyw wybodaeth a ddarperir i OFGEM yn cael ei ddarparu yn ddiogel.
Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw aelod o'n grŵp, sy'n golygu ein his-gwmnïau, ein cwmni daliannol a'i is-gwmnïau.
Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti:
• Os byddwn yn gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau, ac os felly mae'n bosibl y byddwn yn datgelu eich Gwybodaeth Bersonol i'r darpar brynwr neu werthwr o fusnes neu asedau o'r fath;
• Os bydd ein holl asedau neu gyfran uchel iawn o’n hasedau yn cael eu caffael gan drydydd parti, efallai y bydd eich Gwybodaeth Bersonol chi yn un o'r asedau sy’n cael eu trosglwyddo;
• Os ydym dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein telerau defnyddio neu delerau ac amodau'r cyflenwad a chytundebau eraill; neu i ddiogelu hawliau, eiddo, neu ddiogelwch WPD, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion amddiffyn twyll a lleihau risg credyd.

Diweddaru a chael mynediad at eich gwybodaeth

Gallwch olygu'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi ar unrhyw adeg.
Mae gennych yr hawl i gael mynediad at wybodaeth a gedwir amdanoch chi. Gallwn godi ffi o £10 am unrhyw gais mynediad at wybodaeth i gwrdd â'n costau wrth ddarparu i chi manylion y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi.

Newidiadau i'r Polisi

Bydd unrhyw newidiadau y byddwn yn eu gwneud i’n Polisi yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon a, lle bo'n briodol, byddwn yn rhoi gwybod i chi mewn e-bost neu drwy'r post.

manylion cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, sylwadau neu geisiadau sy'n ymwneud â'ch Data Personol, yna cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod:
E-bostiwch ni yn: info@westernpower.co.uk.

Ffoniwch ni ar:

0800 096 3080

Awst 2014

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105