X

In order to provide complete functionality, this website stores browser cookies. If you don’t allow cookies, you may not be able to use certain features of the website. For example, you may not be able to use certain features relating to log-in or order certain services. In addition, you may not be able to see personalised content or switch between languages. We recommend that you allow cookies. If you continue to use our website, we will assume that you are ok with us using cookies. If you want to reject cookies, or find out more about them, click here.

Polisi preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn (y “Polisi”) yn disgrifio sut mae Western Power Distribution (East Midlands) Plc (rhif cwmni 2366923); Western Power Distribution (West Midlands) Plc (rhif cwmni 3600574); Western Power Distribution (South West) Plc (rhif cwmni 2366894) a Western Power Distribution (South Wales) Plc (rhif cwmni 2366985); (ar y cyd, “WPD”) yn casglu, yn storio ac yn defnyddio gwybodaeth y gellir adnabod unigolion ohoni (“Gwybodaeth Bersonol”) yng nghyswllt ei weithgareddau busnes, yn cynnwys drwy’r gwefannau WPD a ganlyn:

1.         www.westernpower.co.uk
2.         www.westernpowercymru.co.uk
3.         www.wpdfieldinfo.co.uk
4.         dataportal2.westernpower.co.uk
5.         generation.westernpower.co.uk
6.         westernpowerpayments.co.uk

(y cyfeirir at bob un fel y “Wefan” ac ar y cyd fel y “Gwefannau”). 

Yn y Polisi hwn, mae cyfeiriadau at “ni” ac “ein” (a thermau tebyg eraill) yn golygu WPD ac mae “chi” ac “eich” (a thermau tebyg eraill) yn golygu ein cwsmeriaid, ein cysylltiadau, ein cyflenwyr ac ymwelwyr â’r Wefan.
  
Er diben Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE, mae pob cwmni WPD yn rheolydd data ac mae’r swyddfa gofrestredig yn Avonbank, Feeder Road, Bryste BS2 0TB.

Mae’r Polisi hwn yn ddogfen bwysig oherwydd mae’n esbonio’r ffordd yr ydym yn defnyddio’r Wybodaeth Bersonol yr ydym yn ei chasglu gennych chi pan fyddwch yn ymwneud â ni gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ar ein Gwefannau, ein sail gyfreithiol dros brosesu’r Wybodaeth Bersonol honno, ac mae’n nodi pa hawliau sydd gennych yng nghyswllt eich Gwybodaeth Bersonol.

Mae’r Polisi hwn yn cynnwys yr Adrannau a ganlyn: 

Adran 1: Gwybodaeth Bersonol yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi ac i ba ddiben yr ydym yn ei defnyddio 
Adran 2: Sail gyfreithiol dros ddefnyddio eich Gwybodaeth Bersonol 
Adran 3: Rydym yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol gyda thrydydd partïon mewn rhai amgylchiadau penodol 
Adran 4: Cadw Gwybodaeth Bersonol
Adran 5: Diogelwch eich Gwybodaeth Bersonol 
Adran 6: Trosglwyddo Gwybodaeth Bersonol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd 
Adran 7: Cwcis
Adran 8: Eich hawliau
Adran 9: Newidiadau i’r Polisi hwn
Adran 10: Cysylltu â ni

 • Gwybodaeth Bersonol yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi ac i ba ddiben yr ydym yn ei defnyddio 
Rydym yn casglu Gwybodaeth Bersonol amdanoch chi pa bryd bynnag yr ydym mewn cysylltiad â chi ac os ydym yn gweithio gyda’n gilydd. Yn benodol, rydym yn casglu ac yn prosesu’r wybodaeth a ganlyn:
 • Gwybodaeth Bersonol yr ydych yn ei darparu drwy lenwi ffurflenni ar ein Gwefannau neu ffurflenni papur. Mae hyn yn cynnwys adborth a sylwadau ar ein perfformiad a chwynion a gwybodaeth yr ydych chi’n eu darparu wrth lenwi’r ffurflen gofrestru.
 • Os ydych yn cysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy’r post, mae’n bosib y byddwn yn cadw cofnod o’r ohebiaeth honno.
 • Hefyd, mae’n bosib y byddwn yn gofyn i chi gwblhau arolygon yr ydym yn eu cynnal am resymau rheoleiddio, er enghraifft pan fo OFGEM yn gofyn i ni wneud hynny.
 • Gwybodaeth am eich ymweliadau â’n Gwefannau a’ch defnydd ohonynt yn cynnwys y tudalennau yr ydych yn mynd iddynt. Ceir mwy o fanylion am hyn yn ein Polisi Cwcis y gellir ei weld yma

Yn fwy penodol, rydym yn casglu, yn storio ac yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol am y dibenion a ganlyn: 

Rydym yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol i gynnal, gwella a datblygu ein rhwydwaith 
 
Fel gweithredwr rhwydwaith dosbarthu, mae gennym rai rhwymedigaethau penodol, yn cynnwys dyletswydd i ddatblygu a chynnal system effeithlon, gydlynol ac economaidd o ddosbarthu trydan. Rydym yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol i ddarparu ein gwasanaethau yng nghyswllt y diben hwn. Er enghraifft, rydym yn casglu Gwybodaeth Bersonol ynghylch rhif gweinydd eich pwynt mesurydd (y gellir ei ddefnyddio i adnabod yn unigryw eich pwynt cyflenwad trydan). 

Os ydych yn cysylltu â ni oherwydd bod eich ynni i lawr:
Byddwn yn casglu eich manylion cyswllt er mwyn cysylltu â chi a gohebu â chi. Hefyd, byddwn yn casglu eich cyfeiriad (yn cynnwys y cod post) fel y gallwn ymchwilio i’r broblem a’i datrys.

Os ydych yn cysylltu â ni i wneud cysylltiad newydd neu newid cysylltiad presennol: 
Byddwn yn casglu eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, manylion am eich eiddo, eich Rhif Gweinydd Pwynt Mesurydd (“MPAN”), gwybodaeth yn ymwneud â’ch mesurydd trydan, trefniadau mynediad a manylion eraill sy’n benodol i’r safle er dibenion ymgymryd â’r gwaith.

Os ydych yn cysylltu â ni mewn argyfwng neu gydag ymholiad cyffredinol:

 • Byddwn yn casglu eich enw, eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn, yr amser gorau i gysylltu â chi, pa mor frys yw eich ymholiad, eich dewis ffordd o gysylltu â chi a natur eich ymholiad fel y gallwn ymateb i’ch ymholiad yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Os ydych yn cysylltu â ni gan ddefnyddio’r dull Webchat ar ein Gwefannau neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol megis Facebook neu Twitter, byddwn yn defnyddio’r Wybodaeth Bersonol yr ydych yn ei darparu i ni er dibenion ymchwilio i’ch ymholiad ac ymdrin ag o.


Os ydych yn dirfeddiannwr:
Byddwn yn casglu manylion eich eiddo; eich enw; unrhyw hawddfreintiau neu ganiatadau dros eich eiddo; pa mor hir yr ydych wedi bod yn berchen arno; a manylion eich perthynas agosaf, er dibenion cael mynediad i’ch eiddo neu roi offer arno.

Os ydych wedi’ch cynnwys yn ein Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth:

 • Byddwn yn casglu eich enw; eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt; manylion ynghylch darparwyr gwasanaeth cyfleustodau eraill sy’n rhoi gwasanaeth i chi (er enghraifft, nwy a dŵr); eich rhesymau dros gael eich cynnwys yn y Gofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth, yn cynnwys gwybodaeth am eich iechyd neu’ch cyflyrau meddygol.
 • Mae’n bosib y byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn, drwy e-bost, neges destun neu drwy’r post er mwyn sicrhau bod eich manylion yn gywir ac wedi’u diweddaru er dibenion sicrhau y gallwn roi’r gefnogaeth orau i’ch anghenion, bob amser.
 • Os yw rhywbeth am eich sefyllfa yn newid gallwch ddweud wrthym a byddwn yn diweddaru eich manylion.
 • Dim ond eich enw fyddwn yn ei gynnwys yn ein cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni. Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl unrhyw bryd a gofyn i gael eich tynnu i ffwrdd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

 
Os ydych yn cymryd rhan yn un o’n prosiectau rhwydwaith carbon isel (“Prosiectau LCN”): 

 • Fel rhan o’r Prosiect LCN, rydym yn casglu ac yn prosesu eich enw, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn cyswllt. Hefyd, rydym yn casglu’r wybodaeth rydych yn ei darparu pan fyddwch yn cysylltu â ni i gadarnhau neu aildrefnu’r dyddiad gosod offer a chofnod o’n gohebiaeth.
 • Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a ddalir amdanoch i gysylltu â chi i drefnu gosod neu ddadgomisiynu’r offer neu i ymateb i ymholiadau sydd gennych, dweud wrthych am unrhyw newidiadau i’r Prosiect LCN, gofyn am eich adborth ar y broses gosod.
 • Dim ond aelodau o’r tîm Prosiect LCN yn WPD, ei gwmnïau grŵp neu isgontractwyr a ddefnyddir i osod offer sydd â mynediad i’r wybodaeth a gesglir amdanoch fel rhan o’r Prosiect LCN. Ni fydd gan staff WPD mewn rolau dydd i ddydd eraill fynediad i’r data hwn.
 • Ni fydd gwybodaeth a rennir gyda sefydliadau partner, megis prifysgolion, yr Ymddiriedolaeth Arbedion Ynni a thrydydd partïon eraill sy’n ymgymryd â’r astudiaeth yn adnabod unrhyw gwsmer unigol ac ni fydd yn cynnwys enwau a chyfeiriadau cwsmeriaid.

Os ydych yn gyflenwr (neu’n ddarpar gyflenwr) i WPD:  

 • Byddwn yn casglu, yn storio ac yn defnyddio eich manylion cyswllt personol a/neu broffesiynol er dibenion cysylltu â chi a gohebu â chi, ynghyd â manylion cyswllt ar gyfer unrhyw sefydliad yr ydych yn ei gynrychioli.
 • Hefyd, rydym yn casglu eich Gwybodaeth Bersonol drwy ddeunyddiau y gallech eu darparu i ni yng nghyswllt y gwasanaethau yr ydych yn eu cyflenwi i ni, ynghyd â’ch cyfrif banc a/neu fanylion talu eraill er diben talu eich ffioedd.

Os ydych yn cytuno i gymryd rhan mewn grŵp ffocws:

 • Mae’n bosib y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn a hoffech gymryd rhan mewn grwpiau ffocws. Os byddwch yn cytuno, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu i gasglu barn ar fater penodol. Os byddwch yn cytuno, byddwn yn cysylltu â chi gyda diweddariadau sy’n ymwneud â mater y grŵp ffocws hefyd.
 • Byddwn yn cysylltu â chi yn unol â’r dewisiadau cysylltu yr ydych wedi’u manylu (a allai gynnwys e-bost) yn unig, ac ni fyddwn yn anfon gohebiaeth farchnata atoch. Gallwch fanylu eich dewisiadau cysylltu gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarperir isod.

Os ydych yn defnyddio ein cyfleuster consortiwm:

 • Fel rhan o ddarparu cyfleuster consortiwm, rydyn yn casglu, yn storio ac yn prosesu eich enw cyswllt sydd wedi’i restru, eich rhif ffôn, eich cyfeiriad, eich cyfeiriad e-bost ynghyd â manylion eraill nad ydynt yn Wybodaeth Bersonol megis enw cwmni, cyfeirnod safle cysylltu ac enw safle cysylltu. Hefyd, byddwn yn casglu unrhyw wybodaeth arall yr ydych yn ei darparu ar ffurflen gofrestru’r cyfleuster consortiwm.
 • Cyn lawrlwytho neu gael mynediad i’n cyfleuster consortiwm, dylech ddarllen ein telerau defnydd hefyd, sydd ar gael yma.

Os byddwch chi’n difrodi ein heiddo:

Os byddwch yn difrodi ein heiddo, yn cynnwys ein ceblau, byddwn yn casglu eich enw, eich cyfeiriad, MPAN, a’ch manylion cyfrif banc gennych er mwyn eich anfonebu am y difrod i’n heiddo ac adennill unrhyw arian y mae arnoch chi i ni i drwsio’r fath eiddo. Hefyd, rydym yn casglu manylion am waith cynnal a chadw neu drwsio a chofnod o sut y difrodwyd y cebl gennych chi neu drydydd parti.

Os ydych yn landlord neu’n denant:

Os ydych yn landlord i eiddo yr ydym yn ei lesu neu’n denant mewn eiddo yr ydym yn berchen arno, byddwn yn casglu eich Gwybodaeth Bersonol megis eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich cyfeiriad e-bost a’ch manylion cyfrif banc fel rhan o’n cytundeb landlord a thenant gyda chi (neu yng nghyswllt mathau eraill o gytundebau y gallai fod gennym gyda chi yng nghyswllt eich eiddo) er mwyn bodloni ein rhwymedigaethau a gweithredu’n hawliau dan y cytundeb hwnnw.

Rydym yn casglu data am eich defnydd o drydan:

Byddwn yn casglu gwybodaeth am eich defnydd o drydan, MPAN, y math o fesurydd sydd gennych (e.e. p’un a yw’n fesurydd clyfar) er mwyn ein galluogi i redeg system ddosbarthu effeithlon, gydlynol ac economaidd. Er enghraifft, mae’n bosib y bydd arnom angen defnyddio data defnydd mewn ardal benodol i asesu a oes angen diweddaru newidydd penodol. Nid ydym yn defnyddio’r data hwn i adeiladu proffil o’ch defnydd dyddiol o drydan er mwyn gwerthu neu hysbysebu cynnyrch i chi. Rheoleiddir ein defnydd o ddata defnydd trydan gan OFGEM.

Am ragor o wybodaeth am sut mae WPD yn defnyddio data am eich defnydd trydan ewch i www.westernpower.co.uk/Smart-meter-data.

Rydym yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol i anfon gohebiaeth bwysig am wasanaeth:

Byddwn yn casglu ac yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol i gyfathrebu negeseuon pwysig am y gwasanaeth i chi, er enghraifft, mae’n bosib y byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn, drwy e-bost neu neges destun os bydd toriad mewn pŵer. Hefyd, byddwn yn defnyddio’ch cod post er mwyn anfon gwybodaeth bwysig atoch ynghylch ein gwasanaethau, er enghraifft, ein cylchlythyr PowerForLife sy’n cynnwys manylion unrhyw ymyriadau sydd wedi’u cynllunio. 

Teledu Cylch Cyfyng (TCC)

Hefyd, rydym yn casglu Gwybodaeth Bersonol o ‘dashcams’ cerbydau ac yn monitro TCC i  ddiogelu cyfleusterau ein cwmni ac i warchod eiddo a cherbydau’r cwmni.

2. Sail gyfreithiol dros ddefnyddio eich Gwybodaeth Bersonol

Ystyriwn fod y seiliau cyfreithiol dros ddefnyddio eich Gwybodaeth Bersonol fel sydd wedi’i nodi yn y polisi preifatrwydd hwn, fel a ganlyn:

 • mae ein defnydd o’ch Gwybodaeth Bersonol yn hanfodol er mwyn ymgymryd â’n hymrwymiadau dan unrhyw gontract gyda chi (er enghraifft, er mwyn cydymffurfio â thelerau defnydd ein Gwefannau neu yr ydych yn eu derbyn drwy chwilota ar ein Gwefannau a/neu er mwyn cydymffurfio â’n contract i ddarparu gwasanaethau i chi neu dderbyn gwasanaethau gennych chi neu eich cyflogwr); neu
 • mae ein defnydd o’ch Gwybodaeth Bersonol yn hanfodol er mwyn cydymffurfio â’n hymrwymiadau cyfreithiol (er enghraifft, darparu gwybodaeth i OFGEM);
 • oherwydd ein bod yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol ar gyfer tasg yr ydym yn ei gwneud er budd y cyhoedd;
 • os nad yw (a) na (b) yn berthnasol, mae defnyddio’ch Gwybodaeth Bersonol yn hanfodol ar gyfer ein diddordebau cyfreithlon neu ddiddordebau cyfreithlon eraill (er enghraifft, er mwyn sicrhau diogelwch ein Gwefannau). Er enghraifft, mae ein diddordebau cyfreithlon yn cynnwys yr isod:
  • rhedeg, tyfu a datblygu ein busnes;
  • gweithredu ein Gwefan;
  • sicrhau amgylchedd gwaith diogel i’n staff a’n hymwelwyr;
  • marchnata, ymchwil y farchnad a datblygu busnes;
  • darparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid;
  • lleoli, tracio a sicrhau bod archebion gyda’n cyflenwyr yn cael eu cyflawni; a
  • er dibenion gweinyddol mewnol y grŵp.

3. Rydym yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol gyda thrydydd partïon mewn rhai amgylchiadau penodol

Rydym yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol gyda thrydydd partïon dan yr amgylchiadau a ganlyn:

 • Rydym yn defnyddio ymgynghorwyr, cyflenwyr a chontractwyr i’n helpu ni i ddarparu gwasanaethau ac rydym yn rhoi Gwybodaeth Bersonol iddyn nhw ond dim ond i’r graddau y maent ei hangen i ymgymryd â’r tasgau penodol. Mae gennym gontractau yn eu lle gyda nhw sy’n cynnwys ymrwymiadau ynghylch defnydd a diogelwch Gwybodaeth Bersonol er mwyn sicrhau y caiff ei gwarchod gyhyd ag sy’n bosib.
 • Os ydych chi ar ein Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth, weithiau rydym yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol, megis eich enw, eich cyfeiriad a manylion eich sefyllfa gyda chyflenwyr trydan, y gwasanaethau brys, Cyngor ar Bopeth a’r Ymddiriedolaeth Arbedion Ynni er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y gefnogaeth a’r cyngor perthnasol wrth gynnal eich cyflenwad trydan.
 • Cawn ein rheoleiddio gan OFGEM ac weithiau maent yn gofyn am wybodaeth sy’n cynnwys Gwybodaeth Bersonol, er enghraifft, os byddant yn gofyn am wybodaeth ar ardaloedd sydd wedi’u heffeithio gan doriadau pŵer neu ynghylch mentrau carbon isel. Rydym yn cymryd camau i sicrhau bod unrhyw ddata a ddarperir i OFGEM yn cael ei ddarparu’n ddiogel.
 • Gallwn rannu eich Gwybodaeth Bersonol gydag unrhyw aelod o’n grŵp, sy’n golygu ein his-gwmnïau, ein prif gwmni daliannol a’i is-gwmnïau.
 • Os byddwn yn gwerthu neu’n prynu unrhyw fusnes neu asedau, gallwn ddatgelu eich Gwybodaeth Bersonol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o’r fath.
 • Os caiff ein holl asedau neu ran fwyaf o’n hasedau eu caffael gan drydydd parti, mae’n bosib y bydd eich Gwybodaeth Bersonol yn un o’r asedau a drosglwyddir.
 • Os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich Gwybodaeth Bersonol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ymrwymiad cyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu ddefnyddio’n telerau defnydd neu amodau a thelerau cyflenwad a chytundebau eraill; neu er mwyn gwarchod hawliau, eiddo neu ddiogelwch WPD, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill er dibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

4. Cadw Gwybodaeth Bersonol

Ni fyddwn yn cadw eich Gwybodaeth Bersonol am ddim hwy nag sy’n angenrheidiol er y diben y prosesir y Wybodaeth Bersonol. Mae hyd yr amser y byddwn yn cadw Gwybodaeth Bersonol yn dibynnu ar i ba ddiben y byddwn yn ei chasglu a’i defnyddio a/neu fel sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â chyfreithiau perthnasol ac i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol.

5. Diogelwch eich Gwybodaeth Bersonol

Rydym yn defnyddio mesurau technegol a threfniadaethol priodol i ddiogelu eich Gwybodaeth Bersonol yn erbyn defnydd heb awdurdod neu anghyfreithiol, ac yn erbyn colli, difrodi neu ddinistrio damweiniol. Rydym yn rhoi cytundebau cyfrinachedd llym yn eu lle (yn cynnwys ymrwymiadau diogelu data) gyda’n darparwyr gwasanaeth trydydd parti. Ni fyddwn yn pasio unrhyw Wybodaeth Bersonol a gesglir at drydydd partïon er dibenion marchnata oni bai ein bod yn dweud hynny wrthych yn benodol.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y we yn gwbl ddiogel. Os ydych yn darparu Gwybodaeth Bersonol i ni drwy ein Gwefannau, gwnawn ein gorau i’w diogelu, ond ni allwn warantu ei diogelwch a bydd y trosglwyddo yn digwydd ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich data personol, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb awdurdod ato.

6. Trosglwyddo Gwybodaeth Bersonol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd 

Gall aelodau eraill o’n grŵp yn yr Unol Daleithiau, staff sy’n gweithredu y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy’n gweithio i ni neu’n cyflenwyr ddefnyddio, storio, trosglwyddo neu gael mynediad i’ch Gwybodaeth Bersonol. Gall staff o’r fath fod ynghlwm â darparu gwasanaethau cefnogol, ymhlith pethau eraill. Os byddwn yn darparu unrhyw Wybodaeth Bersonol amdanoch chi i unrhyw aelodau o’n grŵp neu gyflenwyr nad ydynt yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, byddwn yn cymryd yr holl gamau sy’n rhesymol angenrheidiol i sicrhau yr ymdrinnir â’ch Gwybodaeth Bersonol yn ddiogel ac yn unol â’r Polisi hwn.

7. Cwcis

Mae ein Gwefannau yn defnyddio cwcis i’ch gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein Gwefannau. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi wrth i chi chwilota drwy’r Gwefannau ac mae hefyd yn caniatáu i ni wella ein Gwefannau. Am wybodaeth fanwl ar y cwcis rydym yn eu defnyddio ac i ba ddiben yr ydym yn eu defnyddio, cyfeiriwch at ein polisi cwcis yma.

Os ydych yn gosod eich porwr i wrthod y cwci, gallwch ddefnyddio’n Gwefannau o hyd. Gall rhai o’n partneriaid busnes ddefnyddio cwcis ar ein Gwefannau (er enghraifft, hysbysebwyr). Nid oes gennym unrhyw fynediad i’r cwcis hyn, na rheolaeth drostynt. 

8. Eich hawliau

Dan amgylchiadau penodol, mae gennych hawliau dan gyfreithiau diogelu data yng nghyswllt eich Gwybodaeth Bersonol. Er enghraifft, gallwch:

•    Wneud cais am fynediad i’ch Gwybodaeth Bersonol.
•    Gwneud cais i gywiro eich Gwybodaeth Bersonol.
•    Gwneud cais i ddileu eich Gwybodaeth Bersonol.
•    Gwrthwynebu i brosesu eich Gwybodaeth Bersonol.
•    Gwneud cais i gyfyngu prosesu eich Gwybodaeth Bersonol.
•    Gwneud cais i drosglwyddo eich Gwybodaeth Bersonol.
•    Tynnu eich caniatâd i brosesu eich Gwybodaeth Bersonol yn ôl os yw ein prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd chi.

Os ydych yn dymuno gweithredu unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, cysylltwch â ni.

Ni fydd rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad i’ch Gwybodaeth Bersonol (nac i weithredu unrhyw un o’r hawliau eraill). Fodd bynnag, mae’n bosib y byddwn yn codi ffi resymol os yw eich cais yn amlwg heb sail, yn ailadroddus neu’n ormodol. Fel arall, gallwn wrthod cydymffurfio â’ch cais dan yr amgylchiadau hyn.

Mae’n bosib y bydd rhaid i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych chi i’n helpu ni i gadarnhau eich hunaniaeth a sicrhau eich hawl i gael mynediad i’ch Gwybodaeth Bersonol (neu i weithredu unrhyw un o’ch hawliau eraill). Mesur diogelwch yw hyn i sicrhau nad yw Gwybodaeth Bersonol yn cael ei datgelu i unrhyw un sydd heb hawl i’w derbyn. Hefyd, gallwn gysylltu â chi i ofyn am wybodaeth bellach yng nghyswllt eich cais er mwyn cyflymu ein hymateb.

Rydym yn ceisio ymateb i’r holl geisiadau dilys o fewn un mis. Yn achlysurol, gall gymryd mwy o amser na mis i ni os yw eich cais yn un arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud nifer o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn eich diweddaru.

9. Newidiadau i’r Polisi

Bydd unrhyw newidiadau a wnawn i’r Polisi hwn yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon a, lle bo hynny’n briodol, rhown wybod i chi drwy e-bost neu drwy’r post.

Mae’n bwysig bod y Wybodaeth Bersonol a ddaliwn amdanoch chi yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os yw eich Gwybodaeth Bersonol yn newid yn ystod eich perthynas gyda ni.

10.  Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cwynion neu geisiadau yn ymwneud â’ch Gwybodaeth Bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:
Anfonwch e-bost i ni yn: info@westernpower.co.uk;
Ffoniwch ni ar: 0800 096 3080.

Byddwn yn ymchwilio ac yn ceisio datrys unrhyw gŵyn neu anghydfod o’r fath ynghylch defnydd neu ddatgelu eich Gwybodaeth Bersonol.

Mae gennych hawl i wneud cwyn unrhyw bryd i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (“ICO”), awdurdod goruchwyliol y DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ymdrin â’ch pryderon cyn i chi fynd at yr ICO, felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf, os gwelwch yn dda.

Dyddiad y fersiwn: Mai 2018.

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105