Skip to main content

Gwybodaeth a chyngor am doriadau trydan

Byddwch yn barod

Mae toriadau trydan yn digwydd o bryd i'w gilydd, yn aml oherwydd ffactorau y tu hwnt i'n rheolaeth ni. Felly rydym yn argymell eich bod yn barod.

 • Cadwch dortsh wrth law, gan osgoi defnyddio canhwyllau a gwresogwyr paraffin.
 • Cadwch radio weindio/solar/batri gerllaw i wrando ar fwletinau radio lleol.
 • Dyw llawer o ffonau modern, yn enwedig rhai di-wifr neu ddigidol, ddim yn gweithio heb drydan. Cadwch un analog cyffredin wrth gefn.
 • Gwarchodwch offer trydanol sensitif megis cyfrifiaduron gyda phlwg atal ymchwydd cerrynt.
 • Os oes gennych lifft grisiau trydan, sicrhewch bod modd ei ddychwelyd i'r llawr gwaelod heb drydan.

Os oes gennych ofal meddygol gartref:

 • Sicrhewch bod unrhyw offer yn gallu rhedeg ar fatris os oes angen.
 • Galwch ni ar y rhifau canlynol i ofyn am ein cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth:
 • I ymuno â'r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth ar-lein cliciwch yma;
 • Os ydych yn drwm eich clyw neu yn fyddar gallwch ffonio'r rhifau hyn gan ddeialu 18001 yn gyntaf. Mae hyn yn rhoi gwybod i'r system ffôn bod angen gwasanaeth 'Text Relay'.

Beth i'w wneud mewn toriad trydan

 • Yw eich cymdogion wedi eu heffeithio? Os nad ydynt, efallai bod problem gyda'ch ffiwsiau.
 • Sicrhewch bod eich swits tripio ymlaen. Os yw'r swits tripio wedi gweithredu, diffoddwch eich offer trydan a cheisiwch ailosod y trip.
 • Os nad yw wedi gweithredu, a'ch bod yn methu dod o hyd i reswm arall, gadewch i ni wybod ar y rhifau isod.
 • Diffoddwch offer sensitif fel cyfrifiaduron neu beiriannau ffacs.
 • Cadwch eich rhewgell ar gau - gall rhai rhewgelloedd gadw bwyd wedi'i rewi am hyd at 12 awr. Mae'n bosibl y gallwch hawlio am fwyd sydd wedi'i ddifetha ar eich yswiriant cartref.
 • Mewn tywydd gwael, am resymau technegol, ni allwn adfer cyflenwad i'ch eiddo chi yn unig. Rydym yn ceisio adfer cyflenwad i bawb cyn gynted â phosibl. Os ydych yn cael trafferthion, galwch ni - mae gennym drefniadau gyda'r Groes Goch Brydeinig i helpu cwsmeriaid bregus.
 • Os nad oes gennych nwy ar gyfer coginio, efallai y gall cymdogion eich helpu i roi bwyd a diod cynnes i chi. Ceisiwch gynhesu poteli a bwyd babanod gyda dŵr cynnes.
 • Os oes gennych broblemau iechyd difrifol, ffoniwch Gofal Iechyd ar 111. Mewn achos brys, cysylltwch â'ch ysbyty lleol.

Cliciwch yma ar gyfer ein taflen wybodaeth ddefnyddiol i berchnogion tai.

Ar gyfer cwsmeriaid busnes, os gwelwch yn dda cliciwch yma i lawrlwytho ein taflen i'ch helpu i baratoi ar gyfer powercut ..

Gwybodaeth i bartneriaid cydnerthedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am sut rydym yn cynllunio ar gyfer, ac yn ymateb i ddigwyddiadau mawr.

Cysylltu â ni i roi gwybod am doriad trydan

Peidiwch â chymryd yn ganiataol ein bod yn gwybod am y toriad. Ffoniwch ni cyn gynted â phosibl. Os ydym yn gwybod am y broblem yn barod, fe ddylem allu dweud pryd y gallwch ddisgwyl i'r trydan ddychwelyd. Ffoniwch ni ar:

0800 6783 105

(Gall defnyddwyr Text phone ddeialu 18001 cyn y rhifau uchod i ddefnyddio Text Relay).

Diogelwch yn gyntaf - gwifrau trydan wedi syrthio

 • Cadwch draw oddi wrth wifrau trydan sydd wedi syrthio a chadwch eraill draw hefyd. Galwch yr heddlu os yw ffordd neu lwybr wedi'u rhwystro.
 • Ystyriwch bob amser bod y wifren yn un fyw a ffoniwch ni i roi gwybod amdani.
 • Byddwch yn ofalus wrth glirio canghennau ac ati yn eich eiddo ar ôl tywydd garw. Cadwch draw oddi wrth unrhyw beth allai fod yn cyffwrdd â gwifrau.

Taflenni am Eich Cyflenwad Trydan

Cliciwch yma am wybodaeth ynglŷn ag amhariadau i'ch offer a chyflenwad trydan.

Cliciwch yma am wybodaeth am doriadau sydd wedi'u trefnu i'ch cyflenwad trydan.

Cliciwch yma am gyngor defnyddiol am lifogydd a'ch cyflenwad trydan.

Cliciwch yma am wybodaeth am beth i'w wneud os bydd toriad trydan.

Cliciwch yma am wybodaeth am beth i'w wneud os bydd toriad trydan - fersiwn hawdd i'w ddarllen.