Skip to main content

Sut i wneud cŵyn

...os nad ydych yn fodlon gyda'n gwasanaeth

Rydym yn ymroddedig i roi gwasanaeth cwsmer rhagorol i chi, y tro cyntaf, bob tro.

Weithiau, serch hynny, gall pethau fynd o'i le. Rydym eisiau gwybod pan mae hyn yn digwydd er mwyn i ni allu datrys unrhyw broblemau cyn gynted ag y bo modd.

Dyma'r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch ynglŷn â'n proses gwynion.

Sut i gysylltu â ni

Teleffon: ffoniwch ni am ddim ar 0800 0556833.
Ebost: gallwch ein ebostio i complaints@westernpower.co.uk

Cofiwch roi eich cyfeiriad yn cynnwys y côd post yn yr ebost ynghyd â rhif ffôn lle y gallwn gysylltu â chi.

Yn ysgrifenedig: gallwch ysgrifennu at Complaints Department, Information Centre, Avonbank, Feeder Road, Bristol BS2 0TB

Cofiwch roi eich cyfeiriad yn cynnwys y côd post yn y llythyr ynghyd rhif ffôn lle y gallwn gysylltu â chi.

Wyneb yn wyneb: gallwch ymweld â'ch swyddfa WPD leol. Ffoniwch yn gyntaf fel y gallwn drefnu bod y person addas yn gallu cwrdd â chi.

Taflen ar-lein: gallwch lenwi ffurflen ar-lein i anfon eich cŵyn atom.

Cam 1 - Adolygiad gan eich rheolwr lleol

Pan fyddwch yn cysylltu â ni byddwn yn cydnabod derbyn eich cŵyn a threfnu i reolwr sy'n gyfrifol am y rhwydwaith trydan yn eich ardal i gysylltu â chi yr un diwrnod os ydych wedi rhoi eich rhif ffôn i ni.

Bydd y rheolwr yn gwneud ei orau i ddatrys y broblem wrth ffonio.

Os nad oes gennym rif ffôn ar eich cyfer, byddwn yn ysgrifennu atoch neu yn anfon ebost o fewn tri diwrnod gwaith o dderbyn eich llythyr neu ebost.

Nodwch mai ar y diwrnod gwaith canlynol y byddwn yn cysylltu os y byddwch yn cysylltu ar y ffôn neu ebost ar ôl 4pm ar ddiwrnod gwaith neu ar benwythnos neu Ŵyl Banc.

Cam 2 - Cyfeirio at uwch-reolwr

Os nad ydych yn hapus gyda'r modd y mae rheolwr lleol wedi delio â'ch cwyn, gallwch ofyn am siarad gydag uwch-reolwr sydd â chyfrifoldeb am eich rhanbarth. Bydd uwch-reolwr yn cysylltu â chi o fewn tri diwrnod gwaith - drwy ffonio neu ymweld yn bersonol. Bydd yn ymchwilio i'ch cŵyn a'n gweithio gyda chi i ddatrys y broblem.

Cam 3 - Adolygiad terfynol gan reolwr cwynion

Os, ar ôl trafod eich cwyn gyda’r uwch-reolwr sy'n gyfrifol am eich rhanbarth, ‘rydych yn parhau yn anfodlon, gallwch ofyn i'ch cwyn gael ei hadolygu'n ffurfiol gan Reolwr Rheoleiddio a Materion Llywodraeth WPD, Alison Sleightholm. Bydd hi'n eich ffonio ac yn anfon llythyr datrysiad terfynol atoch yn gosod ein safbwynt terfynol o fewn wythnos.

Ein nod yw datrys eich cwyn o fewn 8 wythnos gydag ymddiheuriad ac eglurhad o'r hyn  aeth o'i le. Ble bo'n briodol, byddwn yn cymryd camau unioni ac efallai y byddwn yn talu rhywfaint o iawndal i chi.

Os ydym yn gallu datrys eich cwyn o fewn 8 wythnos, ac nad ydych yn fodlon ar y camau yr ydym yn eu cymryd i unioni'r mater, gallwch hefyd ofyn i ni am lythyr datrysiad terfynol.

Cam 4 - Ombwdsman ynni

Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i ddatrys eich problem drwy weithio gyda chi. Fodd bynnag, os ydych yn parhau i fod yn anhapus gyda'n gwasanaeth ac rydym wedi anfon  llythyr datrysiad terfynol atoch, mae gennych yr hawl i gyfeirio'r mater at yr Ombwdsmon Ynni. Mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Ombwdsmon o fewn 12 mis o dderbyn llythyr datrysiad terfynol. Mae hwn yn wasanaeth datrys anghydfod annibynnol rhad ac am ddim ar gyfer cwsmeriaid domestig a busnesau bach. Bydd yr Ombwdsmon yn gofyn i chi am gofnod llawn o'r cyswllt fu rhyngom ni a byddant hefyd yn cysylltu â ni i gael dealltwriaeth ffeithiol o'r achos o'n safbwynt ni. Bydd yr Ombwdsman yn gwneud penderfyniad terfynol ac yn eich hysbysu am y canlyniad.

Ombudsman Services
PO Box 730
Warrington
WA4 6WU

Ffôn: 0330 440 1624
Tecstffôn: 0330 440 1624
Ebost: enquiries@os-energy.org
Gwefan: www.ombudsman-services.org

Ffynonellau eraill o gyngor a gwybodaeth

Gall y sefydliadau hyn roi gwybodaeth a chyngor annibynnol i chi.

Cyngor ar bopeth - www.adviceguide.org.uk/cy/wales neu ewch i www.citizensadvice.org.uk i ddarganfod eich cangen agosaf.

Age Cymru - http://www.ageuk.org.uk/cymru/ i ddarganfod eich cangen agosaf.

Help Cymru - www.ageuk.org.uk/cymru i ddarganfod eich cangen agosaf.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr Ombwdsmon Ynni yn gallu helpu cwsmeriaid i ddatrys anghydfodau. Mewn nifer fach o feysydd rydym yn dilyn y broses gyfreithiol briodol yn hytrach na defnyddio datrysiad anghydfod amgen wrth ddelio â materion cytundebol neu gyfreithiol, fel hawliadau yswiriant ac anghydfodau ffordd-fraint.