Skip to main content

Telerau ac Amodau

Os ydych yn defnyddio gwefan Western Power Distribution www.westernpower.co.uk (y "Wefan") rydych yn cytuno i fod wedi'ch ymrwymo i'r telerau ac amodau hyn.

 1. Diffiniadau
  Yn y telerau ac amodau hyn, "ni" yw Western Power Distribution (East Midlands) Plc (rhif cwmni 2366923), Western Power Distribution (West Midlands) Plc (rhif cwmni 3600574), Western Power Distribution (South West) Plc (rhif cwmni: 2366894) and Western Power Distribution (South Wales) Plc (rhif cwmni: 2366985), gyda'n swyddfa gofrestredig yn Avonbank, Feeder Road, Bryste BS2 0TB.
   
 2. Mynediad i'r wefan a chynnwys
  2.1 Nid yw'r wybodaeth a roddir gennym ni ar y Wefan mewn unrhyw ffordd yn wahoddiad nac argymhelliad i chi brynu unrhyw gynnyrch neu wasanaethau a welir yma a dylech chwilio am gyngor annibynnol priodol.

  2.2 Fe geisiwn roi mynediad di-dor i'r Wefan ond gall mynediad i'r Wefan gael ei atal, ei gyfyngu neu ei derfynnu ar unrhyw adeg.

  2.3 Mae gennym yr hawl i newid, addasu, gyfnewid neu dynnu heb rybudd unrhyw wybodaeth ar y Wefan o bryd i'w gilydd.

  2.4 Ni chymrwn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefannau eraill y ceir dolenni iddynt o'r Wefan hon.
   
 3. Eiddo Deallusol
  3.1 Mae'r hawlfraint yn y deunydd sy'n gynwysedig yn y Wefan, ynghyd â chynllun y wefan, testun a graffeg, a'r dewis ohonynt a'r modd y'u gosodwyd, a phob casgliad meddalwedd, côd ffynhonnell sylfaenol a meddalwedd (yn cynnwys applets) yn eiddo i ni, ein is-gwmniau neu y rhai sy'n darparu'r wybodaeth. Cedwir pob hawl. Ni ellir ailgynhyrchu na ail-ddosbarthu'r deunydd hwn heb ein caniatâd ysgrifennedig. Gallwch, er hynny, lawrlwytho neu argraffu un copi ar gyfer darllen all-lein anfasnachol.

  3.2 Rydym yn berchen ar y marc masnach WESTERN POWER DISTRIBUTION. Gall enwau cynnyrch neu gwmniau erall a gaiff eu crybwyll ar y Wefan hon fod yn farciau masnach i'w perchnogion hwy. Nid oes hawl gennych i ddefnyddio logos ac enwau brand sy'n eiddo i ni heb ein caniatad ysgrifennedig penodol ymlaen llaw.
   
 4. Cynhyrchion a gwasanaethau ar y Wefan
  4.1 Gallwn newid manylion, rhagfanylion a phrisiau unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau (ac unrhyw gynnigion) a ddangosir ar y Wefan hon unrhyw bryd a heb rybudd. Allwn ni ond darparu cynhyrchion a gwasanaethau os ydynt ar gael ac ni allwn warantu y byddant ar gael.

  4.2 Cadwn yr hawl i dynnu'n ôl neu roi'r gorau i gyflenwi unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau ar y Wefan unrhyw bryd a heb rybudd.

  4.3 Os y gwnewch chi gais am gynnyrch neu wasanaeth a ddangosir ar y Wefan yna byddwch wedi'ch ymrwymo i unrhyw delerau ac amodau penodol yn gysylltiedig â'r cynnyrch neu wasanaeth hwnnw.
   
 5. Eithriadau atebolrwydd
  5.1 Rydym yn cymeryd camau synhwyrol i sicrhau bod y data ar y Wefan hon yn gywir ac i gywiro unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau cyn gynted â sy'n ymarferol ar ôl cael gwybod amdanynt. Nid ydym yn monitro, gwirio na chymeradwyo unrhyw wybodaeth a gyflwynir gan drydydd person i'w postio ar y Wefan a dylech fod yn ymwybodol y gallai gwybodaeth o'r math yma fod yn anghywir, anghyflawn neu wedi dyddio. I'r graddau y caniateir hynny gan ddeddf gymwys, rydym yn gwadu cyfrifoldeb am warantau a honniadau (unai'n benodol neu a awgrymir) ynglyn â chywirdeb unrhyw wybodaeth a gynhwysir ar y Wefan hon. Ni allwn warantu bod y Wefan yn ddi-gamgymeriad ac ni chymerwn gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau.

  5.2 Oherwydd natur trosglwyddo data yn drydannol dros y rhyngrwyd, eithrir i'r eithaf dan y gyfraith unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golledion neu geisiadau yn deillio o fethiant i ddefnyddio'r Wefan, neu o unrhyw ddefnydd o'r Wefan neu ddibyniaeth ar y data a drosglwyddir yn defnydio'r Wefan. Ni fyddwn, dan unrhyw amgylchiadau yn gyfrifol am golledion uniongyrchol, colledion anuniongyrchol, colled elw, data, refeniw, cyfle busnes, arbedion arfaethedig, ewyllys da nac enw da prun ai mewn cyfraith cytundebau, camwedd, tort neu fel arall yn deillio o neu yn gysylltiedig â'r cytundeb hwn neu ddefnydd o'r Wefan ar wahan i lle na ellir eithrio cyfrifoldeb dan y gyfraith.

  5.3 Ni allwn roi unrhyw warant bod y Wefan yn rhydd o feirysau neu unrhywbeth arall allai gael effaith niweidiol ar unrhyw dechnoleg.
   
 6. Gwarchod data
  6.1 Rydym yn ymroddedig i warchod eich preifatrwydd. Os y casglwn unrhyw wybodaeth a roddir gennych chi neu ddefnyddwyr eraill y Wefan hon byddwn yn ei ddefnyddio i wella'r Wefan a phersonoli eich profiad pan fyddwch yn ymweld â'r Wefan. Gallwn hefyd ei ddefnyddio i roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaethau neu am bethau yr ydym yn credu allai fod o ddiddordeb i chi. Nid ydym yn gwerthu, masnachu na rhentu eich gwybodaeth bersonol i eraill. Mae'n bosibl y gallwn ddewis gwneud hynny yn y dyfodol gydag eraill y gallwn ymddiried ynddynt. Drwy ddefnyddio'r Wefan rydym yn ystyried eich bod wedi cytuno i ddefnydd o wybodaeth bersonol i'r pwrpas hwn. Ond gallwch ddweud wrthym i beidio â delio â'ch manylion personol yn y modd hwn yn y dyfodol drwy yrru neges ebost i info@westernpower.co.uk.

  6.2 Dan y Ddeddf Gwarchod Data 1998 rydym yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth storio a rhyddhau gwybodaeth yr ydych chi wedi ei roi i ni, er mwyn atal unrhyw un heb ganiatad i rhag ei weld.

  6.3 Os oes gofyn i chi roi eich manylion personol ar unrhyw adeg gallwch newid eich manylion personol unrhyw bryd.
   
 7. Briwsion - ffeiliau bychain a roddir yn eich cyfrifiadur yw briwsion - neu cookies - sy'n cynnwys gwybodaeth amdanoch chi. Nid ydynt yn cynnwys manylion personol am ddefnyddwyr. Unwaith y byddwch wedi cau eich porwr, mae'r briwsion yn terfynu. Rydym yn defnyddio briwsion er mwyn personoli eich defnydd o'r Wefan. Os ydych yn gosod eich porwr i beidio defnyddio briwsion, gallwch barhau i ddefnyddio'r Wefan. Mae'n bosibl y bydd rhai o'n partneriaid busnes yn defnyddio briwsion ar ein safle (er enghraifft, hysbysebwyr). Nid oes gennym fynediad at na rheolaeth dros y briwsion hyn.
   
 8. Terfynu
  8.1 Gallwn derfynu'ch mynediad i'r Wefan a'r gwasanaethau o'i fewn gyda dim llai na 3 diwrnod o rybudd ysgrifenedig i chi.

  8.2 Bydd unrhyw ymwrthodiadau, indemniadau ac eithriadau yn y telerau ac amodau hyn yn parhau ar ôl terfynu'n cytundeb rhyngom am unrhyw reswm.
   
 9. Cyffredinol
  9.1 Os dyfernir bod unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, annilys neu anorfodadwy, dyfernir bod y ddarpariaeth honno wedi ei thorri ac ni effeithir ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd gweddill darpariaethau y telerau a'r amodau hyn.

  9.2 Gallwn newid y telerau a'r amodau hyn unrhyw bryd drwy gyhoeddi'r telerau ac amodau a newidwyd ar y Wefan. Bydd unrhyw newidiadau yn dod i rym 3 diwrnod ar ol eu cyhoeddi ar y Wefan.
   
 10. Cyfraith reoli
  10.1 Caiff y telerau a'r amodau hyn eu rheoli gan a'u dadansoddi yn unol â chyfraith Lloegr.

  10.2 Dim ond llysoedd Lloegr gaiff ddelio ag unrhyw anghydfod - ac i lysoedd Lloegr y caiff y ddwy ochr wneud eu cyflwyniadau.